White Paper ‘fietsen en lopen in de omgevingsvisie’

Het programma Tour de Force heeft ons bureau gevraagd mee te werken aan het updaten van de white paper ‘fietsen en lopen: goud in handen’ die in 2018 is gepubliceerd. Het doel van de white paper is gemeenten stimuleren om lopen en fietsen een plaats te geven in de omgevingsvisie die zij ontwikkelen.Het verzoek sluit aan op de brochure die we eerder voor CROW schreven over mobiliteit en de Omgevingswet. lees meer

cartoon John Körver

Task Force Recreatie en toerisme Zeist

De gemeente Zeist heeft besloten een Actieplan Recreatie en Toerisme 2019/2020 op te stellen. De gemeente heeft met haar prachtige kernkwaliteiten een goed vertrekpunt, maar toch bestaat de indruk dat ze nog kansen laat liggen als het gaat om recreatie en toerisme. Naar verwachting valt er winst te behalen als partijen meer samenwerken en er meer focus komt op specifieke actiepunten. Om dit Actieplan op te stellen stelt het college van burgemeester en wethouders een Taskforce in. Ons bureau is gevraagd de Taskforce voor te zitten.lees meer

windmolens op zee

Procesmanager Noordzeestrategie 2030

Het wordt steeds drukker op de Noordzee en de drukte zal alleen maar toenemen. Denk aan visserij, scheepvaart, windenergie, cultureel erfgoed onder water, recreatie, …. En ondertussen willen we ook gezonde natuur en een veerkrachtig ecosysteem.
Dat maakt keuzes noodzakelijk. Elke keuze moet toekomstbestendig zijn; vaarwegen, natuurgebieden, windparken en platforms worden voor decennia gepland en vaak internationaal afgestemd. Omdat Nederland kiest voor een ontwikkelingsgerichte benadering van de zee, die ruimte laat voor nieuwe initiatieven en waarmee de zee flexibel kan worden beheerd, is een lange termijn perspectief gewenst: de Noordzeestrategie 2030. Ingrid Hovelynck stelde het procesplan op, adviseerde de inhoudelijk projectleiders en ‘tafelvoorzitters’ en begeleidde de interactieve uitvoering van de eerste fase. lees meer

RISC zonder pijl

RISC

RISC is het ezelsbruggetje van Korbee & Hovelynck bij het maken en uitvoeren van plannen. RISC helpt je om je proces te structureren en om transparant te zijn naar iedereen die bij je plan betrokken is.
Of het nou gaat om een langdurig en gecompliceerd traject, of om iets eenvoudigs, in alle gevallen is RISC bruikbaar. Je kunt RISC gebruiken bij het opstellen of checken van je plannen en om te kijken waar je staat in je project.

lees meer

Participatie en milieueffectrapportage

In een coproductie met de Commissie m.e.r. hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een factsheet over participatie en de milieueffectrapportage. De factsheet kwam tot stand na een interactieve dag over dit onderwerp die we mei 2016 gezamenlijk in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat organiseerden. De meerwaarde van de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage ontstaat als het participatietraject en de milieueffectrapportage elkaar wederzijds voeden.lees meer

fietsbeleid in de omgevingswet

Goed voertuig voor innovatief fietsbeleid

De fiets is hot. De laatste editie van Verkeer in Beeld (nummer 2, 2016) stond bijvoorbeeld in het teken van het thema fiets, op dit moment loopt de verkiezing van ‘fietsprofessional van het jaar’ en binnenkort is er een fietscongres.
De Omgevingswet is ook hot, althans bij sommigen. De combinatie fiets en Omgevingswet is nog niet zo hot. Maar vanaf 2018 is de Omgevingswet in werking en dan valt daar ook het fietsbeleid onder. In deze blog betoog ik dat de Omgevingswet het juiste voertuig kan zijn om fietsbeleid in de gemeente een stevige basis te geven.lees meer

participatie en m.e.r.

Commissie m.e.r. themadag participatie

De Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck organiseerden gezamenlijk een themabijeenkomst over participatie en m.e.r. voor bestuurders, raadsleden, beleidsmedewerkers, juristen en planmakers. In een interactieve bijeenkomst werden de do’s en don’ts rond participatie en m.e.r. met elkaar gedeeld. De best practices van de dag werden later gedeeld met het ministerie van IenM en door de Commissie m.e.r.  verspreid met een factsheet.lees meer

samenwerken

Participatie volgens de Omgevingswet

Er is steeds meer te doen over de actieve inbreng van burgers in de inrichting van de publieke omgeving. Grofweg zijn daarin nu twee min of meer parallelle stromingen te bespeuren. De eerste is het al wat langer bestaande streven om burgers meer en beter te betrekken bij ingrepen in de omgeving, ook wel burgerparticipatie genoemd. Dit streven krijgt binnenkort een wettelijke basis in artikel 2.1 van de Omgevingswet. De tweede stroming is het stimuleren en faciliteren van burgerlijke initiatieven, onder meer door de ‘regellast’ te verminderen. Ook daarvoor biedt de Omgevingswet een basis. Na enkele decennia van toenemende overheidsbemoeienis blijken overheden het echter toch moeilijk te vinden om de burger in ‘haar’ publieke domein toe te laten. lees meer

Rijksweg 15, Maasvlakte-Vaanplein

Projectmanagement participatie Rijksweg 15 MaVa

Eind 2015 was het zover: de A15, van Maasvlakte tot Vaanplein, is geheel vernieuwd en uitgebreid. Ons bureau is als projectmanager participatie nauw betrokken geweest bij de eerste jaren van het project ‘Rijksweg 15 MaVa’, vanaf de Startnotitie van de tracé/m.e.r.-procedure tot  aan het opstellen van het uiteindelijke Tracé Besluit. Onze adviseurs hebben via burgerparticipatie voor Rijkswaterstaat de dialoog met de omgeving gevoerd. Een mooie gelegenheid om eens terug te blikken.lees meer