Integrale benadering wegontwerp

Rijkswaterstaat organiseert een gesprek tussen deskundigen op de gebieden wegontwerp, verkeersveiligheid en human factors om te onderzoeken hoe wegontwerp zo goed mogelijk bij de behoeften van de weggebruiker kan aansluiten. Met als uiteindelijk doel: een kwalitatief goed wegontwerp, nu en in de toekomst.

Het onderwerp van deze bijeenkomst sluit naadloos aan bij de onderzoekslijn die ons bureau vorig jaar al heeft opgestart. We zijn daarom graag op de uitnodiging ingegaan.

kantelweg WZVl, creatief binnen de richtlijnen

Human Factors versus richtlijnen

In een eerdere blog hadden we al eens betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden. Met Van Rens Mobiliteit zijn we in 2016 begonnen met het opzetten van een langlopend onderzoek naar de verhouding tussen Human Factors principes en richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Het onderzoek wordt in delen uitgevoerd door studenten Toegepast Cognitieve Psychologie van verschillende universiteiten. De onderzoeksvraag luidt ‘Hoe zouden tijdelijke verkeersmaatregelen er uitzien als je alleen vanuit de weggebruiker zou redeneren?’.lees meer

c-its en zelfrijdende auto

Connected mobility en de menselijke maat

De automatisering van het autorijden is in vrij korte tijd trending geworden. De hele verkeerswereld is ermee bezig en ook als psycholoog kun je er niet omheen. Connected mobiliteit geeft enorme kansen voor bereikbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid van zwakkere groepen. Technisch is vrijwel alles mogelijk, dus ook zelfrijdende auto’s zullen over een paar jaar wel rondrijden. De kunst is om ze zo te maken dat iedereen ze accepteert.lees meer

waarschuwingsbord langs snelweg - Human Factors en zorgplicht

Human Factors en de zorgplicht van de wegbeheerder

Waarschijnlijk is voor de meeste wegbeheerders de koppeling tussen zorgplicht en verkeersgedrag niet logisch. Toch is die koppeling er wel degelijk. Een wegbeheerder heeft een zorgplicht die inhoudt dat de wegen onder zijn beheer geen schade mogen veroorzaken. Hij kan op twee manieren aan die zorgplicht voldoen. De eerste manier is waarschuwen voor gevaren. Mocht er dan toch schade optreden, dan is dat ‘eigen schuld’ van de weggebruiker. Niet zo sympathiek en lang niet altijd afdoende. De tweede en meer gewenste manier is het zodanig inrichten en onderhouden van de weg dat de kans op schade heel klein is.lees meer

kantelweg WZVl, creatief binnen de richtlijnen

‘het zijn maar richtlijnen’

Overheden wijken liever niet af van gebaande paden. Wil je als bedrijf of als burger iets dat niet helemaal regulier is, dan wordt het lastig. De reactie varieert van ‘dat is niet ons beleid’ tot ‘zo doen we dat nooit’. Juridificering, kortom. Maar soms geven ‘out of the box’ initiatieven echt een beter resultaat dan met het gebruikelijke beleid kan worden bereikt. Dat geldt ook voor oplossingen in het verkeer; soms passen de regels niet bij de situatie en is creativiteit nodig. Wanneer mag je van regels afwijken?lees meer

Hillegom - Sixlaan

Infrastructuur, techniek en menselijk handelen

Algemeen wordt aangenomen dat meer dan 90% van de verkeersongevallen veroorzaakt wordt door menselijk handelen, waarbij gesuggereerd wordt dat de bestuurder zelf de bron van het ongeval is en het dus niet ligt aan techniek of infrastructuur. Maar ook techniek en infrastructuur is mensenwerk en vatbaar voor falen. Dus is het verdedigbaar dat 90% van die overige 10% verkeersongevallen ook kan worden toegeschreven aan menselijk handelen. Techniek, infrastructuur en menselijk gedrag zijn onlosmakelijk verbonden.lees meer

Verkeersveiligheidsinspecties Rijkswegen

Voor Rijkswaterstaat hebben we in 2010-2014 gewerkt aan de implementatie van de Europese richtlijn 2008/96/EG Road Infrastructure Safety Management (RISM) in de bestaande werkprocessen van Rijkswaterstaat. Hierbij hebben we onze kennis van psychologie, Human Factors, organisatiekunde en communicatie ten volle kunnen benutten.lees meer

Ergonomische fout in rotonde ontwerp

Laatst werd ik, fietsend op een rotonde, afgesneden door een politieauto. Nu word ik op een rotonde regelmatig afgesneden door een auto, je went eraan. Zeker wanneer je een rotonde driekwart rondrijdt, ben je vaak om onduidelijke redenen je leven niet zeker. Maar dit keer was het een politieauto, en dat was voor mij nieuw. lees meer

Handleiding Communicatie bij wegenprojecten

Handleiding Communicatie bij wegenprojecten

De tijd dat de overheid uitsluitend voorlichting gaf over aanvaard beleid, ligt ver achter ons. Al in een veel eerder stadium van beleidsvoorbereiding communiceert de overheid met de omgeving, waarbij de communicatie allang niet meer alleen zendergericht is. Voor de provincie Utrecht stelde Korbee & Hovelynck een Handleiding Communicatie bij wegenprojecten op, naar aanleiding van enkele wegenprojecten die we voor de provincie hadden begeleid.lees meer