windmolens op zee

Procesmanager Noordzeestrategie 2030

Het wordt steeds drukker op de Noordzee en de drukte zal alleen maar toenemen. Denk aan visserij, scheepvaart, windenergie, cultureel erfgoed onder water, recreatie, …. En ondertussen willen we ook gezonde natuur en een veerkrachtig ecosysteem.
Dat maakt keuzes noodzakelijk. Elke keuze moet toekomstbestendig zijn; vaarwegen, natuurgebieden, windparken en platforms worden voor decennia gepland en vaak internationaal afgestemd. Omdat Nederland kiest voor een ontwikkelingsgerichte benadering van de zee, die ruimte laat voor nieuwe initiatieven en waarmee de zee flexibel kan worden beheerd, is een lange termijn perspectief gewenst: de Noordzeestrategie 2030. Ingrid Hovelynck stelde het procesplan op, adviseerde de inhoudelijk projectleiders en ‘tafelvoorzitters’ en begeleidde de interactieve uitvoering van de eerste fase. lees meer

samenwerken

Participatie volgens de Omgevingswet

Er is steeds meer te doen over de actieve inbreng van burgers in de inrichting van de publieke omgeving. Grofweg zijn daarin nu twee min of meer parallelle stromingen te bespeuren. De eerste is het al wat langer bestaande streven om burgers meer en beter te betrekken bij ingrepen in de omgeving, ook wel burgerparticipatie genoemd. Dit streven krijgt binnenkort een wettelijke basis in artikel 2.1 van de Omgevingswet. De tweede stroming is het stimuleren en faciliteren van burgerlijke initiatieven, onder meer door de ‘regellast’ te verminderen. Ook daarvoor biedt de Omgevingswet een basis. Na enkele decennia van toenemende overheidsbemoeienis blijken overheden het echter toch moeilijk te vinden om de burger in ‘haar’ publieke domein toe te laten. lees meer

begeleiden van aanbestedingen: tenderteam in wording

Begeleiden van aanbestedingen

Voor verschillende aannemers en combinaties hebben we een traject opgezet waarin de leden van een aanbestedings- of tenderteam zichzelf tot een team smeden. Vaak afkomstig van verschillende bedrijven of verschillende afdelingen, is het voor teamleden een uitdaging samen een aanbieding te maken èn de onderlinge rollen helder te krijgen. Dat vereist competenties waarvoor de gemiddelde ingenieur of verkeerskundige niet is opgeleid. In een meerdaags intensief traject worden individuen een groep. Deze aanpak is ideaal voor aanbestedingen volgens de Best Value Procurement aanpak, maar natuurlijk ook voor de meer algemene EMVI aanpak.

lees meer

leesplank

Vijf gelijke schooldagen

Veel basisscholen zijn overgestapt op een lesmodel dat uitgaat van vijf gelijke schooldagen. De vrije woensdagmiddag en het tussen de middag thuis lunchen, ontstaan uit de vroegere landbouwsameleving die Nederland ooit was, zijn in dat model verleden tijd. De basisscholen in De Bilt aarzelden of zij zouden overstappen op een lesmodel met vijf gelijke schooldagen. Korbee & Hovelynck werd gevraagd om het zoekproces te begeleiden.

lees meer

stad

Duurzame Stad

Het Planbureau voor de Leefomgeving werkte in 2008 voor het eerst aan een ideaalbeeld voor de duurzame stad met als doel opties voor toekomstig kabinetsbeleid te formuleren.Het Planbureau werkte daarbij samen met stakeholders drie kijkrichtingen uit: gezondheid, leefbaarheid en duurzame energie. De resultaten werden gecombineerd met resultaten van wetenschappelijk onderzoek en omgevormd tot reële beleidsopties.lees meer

Burgerparticipatie A13/A16

Burgerparticipatie A13/A16

We worden regelmatig gevraagd om burgerparticipatie projecten te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de verkenning rijksweg A13/A16. De ideeën voor een nieuwe rijksweg zijn ontstaan omdat in het hele gebied regelmatig alle verkeer vaststaat, grote delen van Rotterdam slecht bereikbaar zijn en het in de wijken rond de wegen lawaaiig en druk is. lees meer

burgerpanel beter milieu

Burgerpanel “Een beter milieu begint bij Europa”

In het kader van 50 jaar Europa organiseerde het toenmalige ministerie van VROM (nu Infrastructuur en Milieu) een congres over Europees milieubeleid met de titel “Een beter milieu begint bij Europa”. Doel van het congres was input verzamelen voor nieuw beleid. Ons bureau organiseerde een burgerpanel dat deelnam aan het congres. De wens van VROM was dat het burgerpanel voor zover mogelijk een maximale spreiding had wat betreft regio, opleiding, leeftijd, nationaliteit en geslacht. Voor de werving van burgers werden 25 organisaties telefonisch benaderd.lees meer

publieksgericht werken 348

Publieksgericht werken

Voor Rijkswaterstaat hebben we in 2006 een serie werkconferenties georganiseerd en geleid waarin medewerkers van Rijkswaterstaat met elkaar de beste voorbeelden van publieksgericht werken hebben uitgewisseld. Aan de hand van die voorbeelden formuleerden zij algemene tips en adviezen voor publieksgericht werken.

lees meer