Integrale benadering wegontwerp

Rijkswaterstaat organiseert een gesprek tussen deskundigen op de gebieden wegontwerp, verkeersveiligheid en human factors om te onderzoeken hoe wegontwerp zo goed mogelijk bij de behoeften van de weggebruiker kan aansluiten. Met als uiteindelijk doel: een kwalitatief goed wegontwerp, nu en in de toekomst.

Het onderwerp van deze bijeenkomst sluit naadloos aan bij de onderzoekslijn die ons bureau vorig jaar al heeft opgestart. We zijn daarom graag op de uitnodiging ingegaan.

Verkeersveiligheid en Omgevingswet

Maandag 6 februari geeft Herbert Korbee presentatie voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de positie van verkeersveiligheid in de Omgevingswet. Hij praat de aanwezige deskundigen bij over de achtergronden van de wet en gaat in op de kansen die de Omgevingswet biedt voor verkeersveiligheid. Daarbij staan de omgevingsvisie en het omgevingsplan centraal.

kantelweg WZVl, creatief binnen de richtlijnen

Human Factors versus richtlijnen

In een eerdere blog hadden we al eens betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden. Met Van Rens Mobiliteit zijn we in 2016 begonnen met het opzetten van een langlopend onderzoek naar de verhouding tussen Human Factors principes en richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Het onderzoek wordt in delen uitgevoerd door studenten Toegepast Cognitieve Psychologie van verschillende universiteiten. De onderzoeksvraag luidt ‘Hoe zouden tijdelijke verkeersmaatregelen er uitzien als je alleen vanuit de weggebruiker zou redeneren?’.lees meer

de gebruiksruimte in het onmgevingsplan

Gebruiksruimte in het omgevingsplan

Deze zomer is meer duidelijkheid gekomen over het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Op 1 juli 2016 is namelijk het omgevingsbesluit vrijgegeven voor consultatie. Vooral de toelichting bij dat omgevingsbesluit geeft inzicht in de afwegingsruimte die gemeenten krijgen bij het inrichten van hun grondgebied via het omgevingsplan. Duidelijk is dat mobiliteitsbeleid straks geen sectorale aangelegenheid meer is, maar een bouwsteen in de ruimtelijke ontwikkeling, economie en milieu van een gemeente. Eigenlijk precies zoals de inwoners van een gemeente naar mobiliteit kijken.lees meer

CROW Summer School Mobiliteit

Op verzoek van CROW verzorgen wij op 5 juli 2016 één van de cursusonderdelen van haar 3-daagse Summer School Mobiliteit. Met de Summer School wil CROW inzicht bieden in de toekomst van mobiliteit en deelnemers helpen antwoorden op strategische en beleidsmatige vragen te vinden. Behalve de door ons verzorgde sessie over de Omgevingswet zijn er sessies over onder meer mobiliteit, de regisserende overheid, do’s en don’ts van burgerparticiaptie, ontwikelingen in C-ITS en Smart Cities.

CROW Summer School Mobiliteit

CROW Summer School Mobiliteit

Op verzoek van CROW verzorgen wij één van de cursusonderdelen van haar 3-daagse Summer School Mobiliteit. Met de Summer School wil CROW inzicht bieden in de toekomst van mobiliteit en deelnemers helpen antwoorden op strategische en beleidsmatige vragen te vinden. Behalve de door ons verzorgde sessie over de Omgevingswet zijn er sessies over onder meer mobiliteit, de regisserende overheid, do’s en don’ts van burgerparticiaptie, ontwikelingen in C-ITS en Smart Cities.lees meer

verkeersveiligheid onder de omgevingswet

Verkeersveiligheid onder de Omgevingswet

De Omgevingswet is op 22 maart 2016 in de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de wet een feit geworden. Het wordt dan ook hoog tijd dat verkeerskundigen bij gemeenten, waterschappen en provincies zich gaan afvragen wat de Omgevingswet gaat betekenen voor verkeersveiligheid. Een dag nadat de Eerste Kamer voor de Omgevingswet stemde, voerde een select gezelschap een geanimeerde discussie over dit onderwerp tijdens een kenniscafé bij de SWOV.lees meer

SWOV kenniscafé

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet en op 22 maart 2016 is de nieuwe wet aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet zal het een en ander teweegbrengen, mede doordat de Wegenwet over enkele jaren in die Omgevingswet zal worden ‘ingebouwd’. Voldoende reden om een speciaal Kenniscafé aan dit thema te wijden. Na een introductie door SWOV-directeur Peter van der Knaap belichtten vier sprekers verschillende aspecten van het thema, ieder vanuit de eigen invalshoek: Roeland de Korte, Herbert Korbee, Peter Snoeren en Wim Wijnen.

Herbert Korbee, psycholoog en jurist bij Korbee & Hovelynck, bekijkt de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor wegbeheer. De nieuwe wet biedt meer ruimte voor samenwerken, participatie en vertrouwen, met name van gemeente richting burger. De wet zal een cultuuromslag veroorzaken. Maar als je niets doet, dan wordt een verandering vaak vanzelf een bedreiging, zo stelt Korbee.

waarschuwingsbord langs snelweg - Human Factors en zorgplicht

Human Factors en de zorgplicht van de wegbeheerder

Waarschijnlijk is voor de meeste wegbeheerders de koppeling tussen zorgplicht en verkeersgedrag niet logisch. Toch is die koppeling er wel degelijk. Een wegbeheerder heeft een zorgplicht die inhoudt dat de wegen onder zijn beheer geen schade mogen veroorzaken. Hij kan op twee manieren aan die zorgplicht voldoen. De eerste manier is waarschuwen voor gevaren. Mocht er dan toch schade optreden, dan is dat ‘eigen schuld’ van de weggebruiker. Niet zo sympathiek en lang niet altijd afdoende. De tweede en meer gewenste manier is het zodanig inrichten en onderhouden van de weg dat de kans op schade heel klein is.lees meer

kantelweg WZVl, creatief binnen de richtlijnen

‘het zijn maar richtlijnen’

Overheden wijken liever niet af van gebaande paden. Wil je als bedrijf of als burger iets dat niet helemaal regulier is, dan wordt het lastig. De reactie varieert van ‘dat is niet ons beleid’ tot ‘zo doen we dat nooit’. Juridificering, kortom. Maar soms geven ‘out of the box’ initiatieven echt een beter resultaat dan met het gebruikelijke beleid kan worden bereikt. Dat geldt ook voor oplossingen in het verkeer; soms passen de regels niet bij de situatie en is creativiteit nodig. Wanneer mag je van regels afwijken?lees meer