Waterkwaliteit op de kaart

Kennisuitwisseling tussen alle betrokken partijen die invloed hebben op waterkwaliteit: waterbeheerders, ziekenhuizen, landbouw, industrie, burgers.

windmolens op zee

Procesmanager Noordzeestrategie 2030

Het wordt steeds drukker op de Noordzee en de drukte zal alleen maar toenemen. Denk aan visserij, scheepvaart, windenergie, cultureel erfgoed onder water, recreatie, …. En ondertussen willen we ook gezonde natuur en een veerkrachtig ecosysteem.
Dat maakt keuzes noodzakelijk. Elke keuze moet toekomstbestendig zijn; vaarwegen, natuurgebieden, windparken en platforms worden voor decennia gepland en vaak internationaal afgestemd. Omdat Nederland kiest voor een ontwikkelingsgerichte benadering van de zee, die ruimte laat voor nieuwe initiatieven en waarmee de zee flexibel kan worden beheerd, is een lange termijn perspectief gewenst: de Noordzeestrategie 2030. Ingrid Hovelynck stelde het procesplan op, adviseerde de inhoudelijk projectleiders en ‘tafelvoorzitters’ en begeleidde de interactieve uitvoering van de eerste fase. lees meer

Waterwingebied Wierden

Vergunningencoördinatie verplaatsing waterwingebied Wierden

Voor de provincie Overijssel verzorgden we het omgevingsmanagement en de vergunningencoördinatie in het project N35, deeltraject Nijverdal-Wierden. In dit project wordt de N35 verlegd en opgewaardeerd tot een autoweg. De waterwinlocatie Wierden moet daarvoor verplaatst worden, waarvoor verschillende vergunningen geregeld moesten worden. Dat gebeurde op basis van de coördinatieregeling in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening. lees meer

WOW challenge

WOW challenge 2015

Van 28 september tot en met 1 oktober 2015 organiseerde Platform WOW (Water Ontmoet Water en Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) de Week van de WOW-factor. Eén van de onderdelen was de WOW Young Professional Challenge. Jonge professionals van verschillende weg- en waterbeheerders kregen de uitdaging in één dag het beste idee te leveren voor het verbeteren van de dienstverlening door overheden aan burgers, met gebruikmaking van moderne middelen. Ingrid Hovelynck begeleidde de young professionals in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. lees meer

aansprakelijkheid en waterveiligheid

Aansprakelijkheid en waterveiligheid

Herbert Korbee rondde zijn rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht af met een masterscriptie over privaatrechtelijke aansprakelijkheid en waterveiligheid. Na de dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003 was dat even een hot topic in de waterwereld. Inmiddels lijkt het onderwerp helemaal vergeten. Merkwaardig, want aansprakelijkheidskwesties zijn voor waterbeheer en wegenbeheer heel vergelijkbaar en onder wegbeheerders is de aandacht voor aansprakelijkheid juist wel groot.

lees meer

waterplan Leerdam

Waterplan Leerdam

Voor de gemeente Leerdam heeft Korbee & Hovelynck, in nauwe samenwerking met ingenieursbureau Tauw, een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van het Leerdamse Waterplan. Vanuit de behoefte aan een integrale visie op waterbeheer en -beleid hebben de gemeente Leerdam en het Waterschap Rivierenland het waterplan Leerdam opgesteld.lees meer

Droogtestudie Nederland

Klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren kunnen op termijn leiden tot een tekort aan zoetwater in de zomer. In de periode 2002-2009 hebben Rijk, provincies en waterschappen onder de naam Droogtestudie Nederland een integrale verkenning uitgevoerd naar het waterbeleid voor en in periodes met schaarste aan water. Ons bureau was verantwoordelijk voor het proces. lees meer