Voordeur van Rijkswaterstaat

Jaar2006-2007OpdrachtgeverRijkswaterstaatStakeholders8000medewerkers Rijkswaterstaat

In 2006 hebben wij voor Rijkswaterstaat een werkconferentie georganiseerd waarin we ongeveer 80 leidinggevende Rijkswaterstaters actief hebben laten nadenken over ‘de voordeur’ van Rijkswaterstaat: de districten. Districtshoofden, directeuren, verkeersmanagers nat en droog, watermanagers, infraproviders, omgevingsmanagers, projectmanagers planvorming en realisatie, maar ook Rijkswaterstaatmedewerkers die niet direct in een lijnfunctie zitten waren uitgenodigd.

Voordeur voor contacten

Rijkswaterstaat heeft een sterke focus op publieksgericht werken. In dat kader paste in 2006 ook de ontwikkeling van de districten van Rijkswaterstaat als ‘voordeur’ voor externe contacten. Een werkgroep binnen Rijkswaterstaat is bezig om drie thema’s rond die voordeurfunctie uit te werken:

  • wie heeft wanneer met welke externen contact?
  • hoe kan een fysieke invulling van de voordeur er uit zien?
  • hoe brengen we de interne informatiestromen over ons publiek bij elkaar en gestroomlijnd?

Rijkswaterstaat wilde door middel van een werkconferentie voorstellen formuleren voor een landelijke en uniforme invulling van de thema’s ‘externe contacten’ en ‘beschikbare informatie’. In dit project hebben we 6 gespreksleiders (‘facilitators’) ingezet. Met gebruikmaking van diverse werkvormen hebben we de aanwezigen de externe contacten en de informatiestromen binnen Rijkswaterstaat in beeld laten brengen. Vervolgens hebben we voor de opdrachtgever, het Districtshoofden Uitvoerings Overleg (DUO), een advies opgesteld voor het verbeteren van de (vooral communicatieve) voordeursfunctie van de districten.

Advies

Na afloop van de werkconferentie hebben onze adviseurs een advies opgesteld met betrekking tot een landelijke en uniforme invulling van de thema’s ‘externe contacten’ en ‘beschikbare informatie’. Het advies ging specifiek in op:

  1. inzicht krijgen in en inzichtelijk maken van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen Rijkswaterstaat en er vervolgens ook naar te handelen;
  2. het belang van contacten- en informatiebeheer onderstrepen;
  3. het betrekken van districten bij de invulling van de thema’s ‘externe contacten’ en ‘beschikbare informatie’;
  4. concrete implementatie van contactenbeheer door aan te sluiten bij het Bedrijfsmodel.