Droogtestudie Nederland

Jaar2002-2009OpdrachtgeverRijkswaterstaatStakeholders3.400Rijk, provincies, waterschappen, kennisinstituten, boeren, tuinders

Droogtestudie Nederland: een integrale verkenning naar waterbeleid in periodes van schaarste aan water

Klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren (kunnen) leiden tot een tekort aan zoetwater in de zomer. De studie had als doel: het realiseren van een zo klein mogelijk verschil tussen vraag en aanbod van water van de juiste kwaliteit tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Rijk, provincies en waterschappen werkten samen in deze studie. Ons bureau regisseerde het proces.

Samenwerking organiseren

De Droogtestudie Nederland was typisch zo’n project waar we onze expertise naar hartenlust konden toepassen. Samenbrengen van verschillende partijen met uiteenlopende belangen, die toch uiteindelijk hetzelfde doel hebben. Zorgen dat ze elkaars belangen en zorgen kennen en begrijpen. Waar nodig ‘vertalen’ van jargon zodat een gelijk speelveld ontstaat voor alle betrokkenen. Zodat de puzzelstukjes van belangen en doelstellingen in elkaar passen tot een optimaal geheel. Naast overheden waren veel belangenorganisaties betrokken, denk bijvoorbeeld aan de sectoren: drinkwater, energie, scheepvaart, landbouw, visserij, natuur, recreatie, woningcoöperaties. 

Werkzaamheden

Wij zorgden voor bekendheid van de problematiek bij alle relevante overheden (ambtelijk en bestuurlijk), kennisinstituten en belangenorganisaties, creëerden draagvlak voor de resultaten van de studie en maakten voor de diverse doelgroepen van de studie hun handelingsperspectief in tijden van droogte duidelijk. Daartoe organiseerden en leidden we onder meer verschillende rondetafel conferenties (discussies in kleine groepen) en Droogtedagen (bijeenkomsten voor de totale doelgroep) en adviseerden de projectleider bij het ‘op de agenda houden’ van het onderwerp.

Daarnaast leverden wij ook inhoudelijk een bijdrage aan de studie door het onderdeel ‘menselijk perspectief’ van het beoordelingskader van de Droogtestudie te maken. Dat beoordelingskader is bedoeld om maatregelen te beoordelen die problemen door tekort aan zoetwater moeten voorkomen of reduceren. Daarbij spelen economische, ecologische maar ook menselijke aspecten een rol.

“Pas als je elkaar snapt kun je samen verder”

Verdringingsreeks

Eén van de uitkomsten van de Droogtestudie Nederland is de verdringingsreeks; een mooi voorbeeld van waar de aanpak van Korbee & Hovelynck toe kan leiden. De verdringingsreeks maakt duidelijk hoe het beschikbare water over Nederland verdeeld kan worden wanneer een watertekort dreigt. Het beschikbare water gaat naar de regio of sector waar de meeste schade kan worden voorkomen. 

De verdringingsreeks kon tot stand komen doordat partijen elkaars belangen begrepen en een eerlijke afweging konden maken. De reeks is opgenomen als artikel 2.1 van het Waterbesluit, waarnaar in artikel 2.9 van de Waterwet wordt verwezen.

De verdringingsreeks heeft als instrument in de crisisaanpak van de droogte van 2018 goed gefunctioneerd.
Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Infrastructuur & Waterstaat
Categorieën: