Procesmanager Noordzeestrategie 2030

Jaar2017OpdrachtgeverMinisteries van I&W en EZStakeholdersbetrokken ministeries, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en regionale en lokale overheden

Het wordt steeds drukker op de Noordzee en de drukte zal alleen maar toenemen. Denk aan visserij, scheepvaart, windenergie, cultureel erfgoed onder water, recreatie, …. En ondertussen willen we ook gezonde natuur en een veerkrachtig ecosysteem.

Dat maakt keuzes noodzakelijk. Elke keuze moet toekomstbestendig zijn; vaarwegen, natuurgebieden, windparken en platforms worden voor decennia gepland en vaak internationaal afgestemd. Omdat Nederland kiest voor een ontwikkelingsgerichte benadering van de zee, die ruimte laat voor nieuwe initiatieven en waarmee de zee flexibel kan worden beheerd, is een lange termijn perspectief gewenst: de Noordzeestrategie 2030. Ingrid Hovelynck stelde het procesplan op, adviseerde de inhoudelijk projectleiders en ‘tafelvoorzitters’ en begeleidde de interactieve uitvoering van de eerste fase. 

Het huidige beleid voor de Noordzee eindigt in 2021-2023. Het nieuwe beleid voor de periode na 2021 wordt gebaseerd op de Gebiedsagenda Noordzee 2050 uit 2014 en op de geformuleerde opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie van 17-2-2017.

Doel van de Noordzeestrategie 2030

De strategie stelt kaders, ambities, doelen en beleidslijnen voor de periode tot 2030 en bevat een programma met maatregelen en kennis/onderzoeksprogrammering, een investeringspakket, een ruimtelijk plan en een (inter)nationale samenwerkingsagenda.

Het doelvan de strategie is ruimte voor duurzame economische ontwikkeling, herstel en ontwikkeling van natuur, en het realiseren van de energietransitie.

De ambitie is het bewerkstelligen van een hoge mate van eigenaarschap bij alle partijen op de Noordzee: overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten en ngo’s tezamen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor zowel een duurzame ontwikkeling van de economie als voor het herstel en de ontwikkeling van het ecosysteem.

Veel partijen betrokken

De Noordzeestrategie 2030 wordt opgesteld door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken in nauwe samenwerking met direct belanghebbenden uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en regionale en lokale overheden, met een luisterend oor voor de burgers van nu én de toekomstig volwassenen; de kinderen van nu. Het procesmanagement van het opstellen van de Noordzeestrategie 2030 is in handen van Korbee & Hovelynck.

Kamerbrief

Korbee & Hovelynck leverde ook een bijdrage aan voor de brief aan de Tweede Kamer waarin de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer informeert over de planning voor de totstandkoming van een lange termijn strategie voor de Noordzee.