Buurtperspectief Nieuweroord

Voor de buurt Nieuweroord maken belanghebbenden en de gemeente gezamenlijk een integrale visie over de toekomst van de buurt, een zogenaamd ‘buurtperspectief’. Aanleiding hiervoor zijn enkele ontwikkelingen op woongebied in de directe omgeving van Nieuweroord die leiden tot zorg bij de omwonenden. De buurtvereniging vreest een vermindering van de leefbaarheid van de buurt, onder meer door de gevolgen voor het parkeren en de verkeersveiligheid.
De gemeente Zeist vroeg Ingrid Hovelynck de leiding te nemen in het proces om samen met de bewoners van de buurt Nieuweroord op korte termijn een buurtperspectief op te stellen. (meer…)

Omgevingsmanager U ned

Sinds februari 2019 is Ingrid Hovelynck verbonden aan het programma U Ned, eerst als omgevingsmanager daarna als programma adviseur. In het programma U Ned werken het Rijk (ministeries van IenW, BZK en EZK), provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de U10 gemeenten samen aan een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid in de Metropoolregio Utrecht. Ook ProRail, NS, regionale en lokale vervoerders, grote bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn daarbij betrokken.

(meer…)

Ijsselmeervissers over vangstbeperking

Om de visbestanden in het IJsselmeer en Markermeer te beschermen is besloten de vangsten van brasem en blankvoorn met 36% terug te brengen. Wageningen Economic Research heeft een 10-tal potentiële  maatregelen onderzocht. De minister zal een keuze maken uit (een combinatie van) de meest realistische maatregelen. Voordat zij deze beslissing neemt wil de minister graag van de vissers horen hoe zij over deze maatregelen denken. Het ministerie van LNV vroeg Korbee & Hovelynck een inspraakbijeenkomst voor vissers te begeleiden, hun reacties op de maatregelen te horen en die te verwerken in een inspraaknota, voorzien van rode draad en samenvatting ten behoeve van aanbieding aan minister en Tweede Kamer. (meer…)

Task Force Recreatie en toerisme Zeist

De gemeente Zeist heeft besloten een Actieplan Recreatie en Toerisme 2019/2020 op te stellen. De gemeente heeft met haar prachtige kernkwaliteiten een goed vertrekpunt, maar toch bestaat de indruk dat ze nog kansen laat liggen als het gaat om recreatie en toerisme. Naar verwachting valt er winst te behalen als partijen meer samenwerken en er meer focus komt op specifieke actiepunten. Om dit Actieplan op te stellen stelt het college van burgemeester en wethouders een Taskforce in. Ons bureau is gevraagd de Taskforce voor te zitten. (meer…)

Procesmanager Noordzeestrategie 2030

Het wordt steeds drukker op de Noordzee en de drukte zal alleen maar toenemen. Denk aan visserij, scheepvaart, windenergie, cultureel erfgoed onder water, recreatie, …. En ondertussen willen we ook gezonde natuur en een veerkrachtig ecosysteem.

Dat maakt keuzes noodzakelijk. Elke keuze moet toekomstbestendig zijn; vaarwegen, natuurgebieden, windparken en platforms worden voor decennia gepland en vaak internationaal afgestemd. Omdat Nederland kiest voor een ontwikkelingsgerichte benadering van de zee, die ruimte laat voor nieuwe initiatieven en waarmee de zee flexibel kan worden beheerd, is een lange termijn perspectief gewenst: de Noordzeestrategie 2030. Ingrid Hovelynck stelde het procesplan op, adviseerde de inhoudelijk projectleiders en ‘tafelvoorzitters’ en begeleidde de interactieve uitvoering van de eerste fase. 

(meer…)

Participatie en milieueffectrapportage

In een coproductie met de Commissie m.e.r. hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een factsheet over participatie en de milieueffectrapportage. De factsheet kwam tot stand na een interactieve dag over dit onderwerp die we mei 2016 gezamenlijk in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat organiseerden. De meerwaarde van de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage ontstaat als het participatietraject en de milieueffectrapportage elkaar wederzijds voeden. (meer…)

Omgevingsmanagement Spoorzone Ede

Voor het project Spoorzone Ede verzorgde Ingrid Hovelynck het omgevingsmanagement voor het onderdeel Spoorzone West. Het gaat om een uitgebreid project, waarin onder meer een overweg wordt vervangen door een tunnel voor autoverkeer en een fietstunnel wordt aangelegd. (meer…)

Kijk, een conflict

Wanneer je als ‘nieuwkomer’ terecht komt in een conflict dat al aan de gang is, vraag je je soms af waar het in hemelsnaam over gaat. Het twistpunt is helemaal niet zo moeilijk op te lossen, daar kom je toch zo uit? Maar elk conflict heeft een geschiedenis. Conflicten zijn er meestal niet ineens, ze groeien. Kennis over die groei is essentieel voor het kunnen oplossen van een conflict.

(meer…)

Paniek, verdriet; hoe verder na een traumatische gebeurtenis

Op 16 november 2015 organiseerde het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) de lezing “An organisational perspective is needed when disaster strikes” door Renate Grønvold, uit Noorwegen. Zij is psycholoog en trauma expert. Na Breivik’s vreselijke aanslagen op de Labour party in 2011 hielp zij de partij bij het omgaan met het trauma.
Wat een goed moment voor deze lezing! Na de aanslagen in Parijs in november 2015 zitten veel mensen met vergelijkbare vragen als waar de Labour Party mee zat. Hier een korte samenvatting van haar verhaal, aangevuld met mijn eigen ervaringen als coach en organisatieadviseur. (meer…)

Nationale omgevingsvisie

Ingrid Hovelynck is één van de trekkers binnen Rijkswaterstaats LEF van de activiteiten die moeten leiden tot de nationale omgevingsvisie. In 2015, het Jaar van de Ruimte, onderzoekt zij hoe verschillende thema’s een rol kunnen spelen in de omgevingsvisie. (meer…)

Facilitator LEF future center

Afdelingen of projectgroepen die aan het begin staan van een nieuwe opdracht, die nieuwe inspiratie zoeken of vastgelopen zijn in hun werk kunnen terecht bij het LEF center van Rijkswaterstaat. 

LEF is gericht op het doorbreken van patronen, vaak in een bestuurlijk complexe omgeving. Ingrid Hovelynck was gedurende 8 jaar één van de facilitatoren van LEF en heeft daar ruimt 100 trajecten begeleid. 

(meer…)

Als het niet werkt, dan klopt het niet

Een haast Cruyfiaanse uitspraak: ‘als het niet werk, dan klopt het niet’. We bedoelen er mee dat je bij weerstand in een project ook eens kunt nadenken of er misschien iets anders, iets fundamentelers schort aan je plan. (meer…)