Handboek Wegontwerp

Jaar1998-2002OpdrachtgeverCROWStakeholders2.000Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten, adviesbureaus

Het Handboek wegontwerp van CROW is hét standaardwerk voor het ontwerp van wegen buiten de bebouwde kom. In 1998 besloot CROW de richtlijn te moderniseren. Ons bureau kreeg de opdracht om die aanpassing in 5 jaar tijd te realiseren. 

De voorganger van het Handboek wegontwerp, de RONA (Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen), was vanwege technische en maatschappelijke ontwikkelingen toe aan herziening. De herziening bestond uit het screenen van de bestaande richtlijnen op fouten en tekortkomingen èn het toevoegen van nieuwe inzichten en ontwikkelingen zoals Duurzaam Veilig. De nieuwe richtlijn is bij reconstructies, herinrichting en inspraakprocedures hét toets- en afwegingsinstrument. 

Deelproject

Ons bureau leidde het deelproject Introductie, Organisatie en Communicatie, waarin de organisatie van de herziening plaatsvond, maar ook de gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid en de actualisatie van de richtlijnen werd bewaakt.

Zoemmdagen, Wappernotities en maatschappelijke ontwikkelingen

Om alle deelnemers gedurende een aantal jaren bij de les te houden, bedachten we frisse werkvormen zoals Zoemmdagen; informatiebijeenkomsten waar men bij elk deelproject ideeën kon opdoen en doorvertellen. In de Wappernotisties legden we de uitgangspunten vast waarmee deelprojecten van start gingen, notities waarmee je kunt wapperen als iemand vraagt wat de uitgangspunten en definities zijn. Met het ‘kwaliteitshandboek’ (een bundeling van interne afspraken) zorgden we ervoor dat iedere RONA werker wist aan welke kwaliteitseisen hij of zij moest voldoen. Ook schreven wij het hoofdstuk over maatschappelijke ontwikkelingen voor het Handboek.

Vanaf de start is veel aandacht geweest voor de uiteindelijke gebruikers van het product: de wegbeheerders. Zij waren breed vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen en commissies die in het project actief zijn geweest.
Jos Spriel
projectleider CROW
Categorieën: