Waterplan Leerdam

Jaar2009-2019Opdrachtgevergemeente LeerdamStakeholders50

Voor de gemeente Leerdam heeft Korbee & Hovelynck, in nauwe samenwerking met ingenieursbureau Tauw, een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van het Leerdamse Waterplan. Vanuit de behoefte aan een integrale visie op waterbeheer en -beleid hebben de gemeente Leerdam en het Waterschap Rivierenland het waterplan Leerdam opgesteld.
Behalve kwalitatief en kwantitatief goed waterbeleid, willen zij met dit plan:

 • water een meer zichtbaar onderdeel laten zijn van de openbare ruimte,
 • de beleving van water bij burgers vergroten en
 • de recreatieve waarde van water versterken.

In het waterplan onderkennen de gemeente en het waterschap dat maatschappelijke betrokkenheid een randvoorwaarde is voor een soepele realisatie van de maatregelen uit het plan.

Belangenanalyse

Ten behoeve van een communicatiestrategie, waaruit het communicatieplan voortvloeit, startten we met een belangenanalyse. Een belangenanalyse maakt zichtbaar waar weerstand te verwachten is en waar weerstand te voorkomen is door goed te communiceren. De analyse geeft ook inzicht waar kansen liggen voor het geaccepteerd krijgen van veranderingen op projecten. We brengen in kaart wat de te verwachten effecten/belangen van het type project zijn en voor welke doelgroepen de belangen relevant zijn.

Communicatieplan uitvoering

Dankzij de belangenanalyse kregen we zicht op de doelgroepen en hun belangen. Op basis hiervan konden we de communicatiedoelen per doelgroep per projectfase benoemen. Tauw en Korbee & Hovelynck hebben vervolgens een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van de maatregelen uit het waterplan. Wij hebben deze maatregelen verdeeld over acht verschillende type projecten:

 1. Reconstructies (afkoppelen in bestaand stedelijk gebied)
 2. Natuurvriendelijke oevers
 3. Fonteinen
 4. Zwerfvuil en kroosdekken
 5. Baggeren
 6. Visbeheer
 7. Grondwater (waterloket)
 8. Recreatie

Per type project stelden wij raam-communicatieplannen op. Dit zijn duidelijke handleidingen voor projectleiders hoe zij goed kunnen communiceren met hun doelgroepen over hun specifieke project. Daarnaast maakten wij een koepelplan. Door de uitvoering van dit plan zien de doelgroepen de relaties tussen de verschillende projecten uit het waterplan.