Vergunningencoördinatie verplaatsing waterwingebied Wierden

Jaar2016-2017Opdrachtgeverprovincie OverijsselStakeholders15provincie, gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat

Voor de provincie Overijssel verzorgden we het omgevingsmanagement en de vergunningencoördinatie in het project N35, deeltraject Nijverdal-Wierden. In dit project wordt de N35 verlegd en opgewaardeerd tot een autoweg. De waterwinlocatie Wierden moet daarvoor verplaatst worden, waarvoor verschillende vergunningen geregeld moesten worden. Dat gebeurde op basis van de coördinatieregeling in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Als eerste bereidden we het coördinatiebesluit van Provinciale Staten voor. Vervolgens coördineerden en begeleidden we de planologische inpassing van de verplaatsing van het waterwingebied en de bijbehorende vergunningen.

Samenwerking

De provincie Overijssel werkte samen met de gemeente Wierden, het waterschap Vechtstromen en Vitens aan het verplaatsen van een gedeelte van het waterwingebied bij Wierden naar een nieuwe locatie aan de Nottermorsweg. Dat was nodig om de verbreding en verlegging van de N35 in de nabije toekomst mogelijk te maken.

Vergunningen

Voordat de nieuwe putten, de leiding en de uitrit aangelegd worden, moest het bestemmingsplan van Wierden aangepast worden en verschillende vergunningen en ontheffingen aangevraagd. Daarbij waren de volgende overheden betrokken als bevoegd gezag:

 • provincie Overijssel
  • Waterverguning(en) op grond van de Waterwet
  • Vergunning(en) op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
  • Ontheffing(en) op grond van de Flora- en faunawet
 • gemeente Wierden
  • Omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Vergunning(en) en ontheffing(en) op grond van de Algemene plaatselijke verordening Wierden
 • waterschap Vechtstromen
  • Vergunning(en) en melding(en)  op grond van de Keur waterschap Vechtstromen
 • Rijkswaterstaat (gedelegeerd door Minister van Infrastructuur en Milieu)
  • Vergunning(en) op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Namens de provincie Overijssel coördineerde Herbert Korbee het aanvragen van al deze vergunningen en ontheffingen in goede samenwerking met de bevoegde gezagen. De coördinatie leidde ertoe dat de verplaatsing van de winputten met een half jaar vervroegd kon worden.