Omgevingsmanagement Vechtdal Verbinding

Jaar2016-2017OpdrachtgeverProvincie OverijsselStakeholders400Bewoners, bedrijven, overheden

De provincie Overijssel gaat de wegen N340/N48 (Zwolle-Ommen) en N377 (Lichtmis-Slagharen) veiliger maken en de leefbaarheid en doorstroming verbeteren in het project Vechtdal Verbinding.

Herbert Korbee was in 2016 en 2017 de Omgevingsmanager van dit project en daarmee verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving. Daaronder vallen alle voorbereidende onderzoeken, grondverwerving en vergunningen, maar ook de herziening van het Provinciaal Inpassings Plan (PIP).

Omvang van het project

Provinciale Staten van Overijssel hebben een investeringsbudget vastgesteld van € 160 mln voor het verbeteren van deze wegen. Met dit budget wordt onder meer een nieuwe aansluiting van de N340 op de A28 gemaakt, een nieuw tracé met 2 rijstroken per richting aangelegd en diverse onveilige kruisingen, oversteken en huisaansluitingen aangepast.

VechtdalVerbinding

Omgevingsmanagement

Tot het omgevingsmanagement hoort in ons bureau: interactie met stakeholders, begeleiden van conditionerende onderzoeken, verleggingsplannen voor kabels en leidingen, vergunningen en dergelijke.

Toen Herbert bij de Vechtdal Verbinding begon was er een achterstand, waardoor het Inpassingsplan te laat gereed dreigde te zijn. Dan zou ook de planning van de uitvoering in gevaar komen. Vooral het proces van de klanteis specificaties zat op het kritieke pad. Herbert heeft een proces opgezet en geleid met een ‘sportieve planning’ waar hij de hele organisatie ‘medeplichtig’ aan maakte. Door die opzet en door inzet van velen is de planning gehaald. In drie maanden tijd zijn de klanteis specificaties opgehaald, gespecificeerd en in systeemeisen omgezet.

Herbert verstaat de kunst om zowel strategisch als praktisch te functioneren. Enerzijds precies weten hoe binnen een politiek-bestuurlijke organisatie de hazen lopen en anderzijds heel pragmatisch in oplossingsrichtingen kunnen denken”. Karin Tuinman, omgevingsmanager
Categorieën: